در حال بارگذاری ...
برگشت >>
  دوره آمادگی نجات غریق بانوان (رده سنی آزاد) مشهد -کد دوره 70۱ دوره آمادگی نجات غریق بانوان (رده سنی آزاد) مشهد -کد دوره 70۱۱۳۹۸/۰۵/۰۸

  70۱ کد دوره 
  این دوره برای منجیان غریق غیربومی و تجدید دوره ها نمی باشد 
  درصورت ثبت نام از دوره حذف خواهند شد
  منجیان غریق محترم لطفا قبل از ثبت نام مطالب ذیل را بدقت مطالعه وسپس اقدام به ثبت نام فرمایید
  بدیهی است مسوولیت عدم رعایت وبی اطلاعی  موارد ذیل به هردلیلی متوجه شخص منجی غریق خواهد بود .
  زمان ومکان دوره پس از تکمیل ظرفیت کلاس اعلام خواهد شد
   
  باتوجه به اینکه اطلاعات و مدارک در سامانه قبلا دریافت شده است ثبت نام شما با وارد نمودن کد ملی و تاریخ تولد ویا نام کاربری ورمز عبور بلافاصله به مرحله پرداخت وجه از طریق درگاه می رسد وپس از پرداخت وجه  به پایان خواهد رسید لطفا رسید ثبت نام خود را پرینت نمایید

  مدارک ثبت نام اولیه 
  الف-تعهد نامه عدم تاخیر در ثبت نام دوره  های آمادگی نجات غریق سالهای آتی  که با مراجعه به هیات توسط شخص منجی غریق میبایست ارائه گردد.
  زمان مراجعه :منجیان غریق که نام خانوادگی آنان باحروف الف الی ش  آغاز می گردد شنبه مورخ12مرداد ومابقی یکشنبه مورخ 13مرداد

  ب-پرینت عضویت در بانک اطلاعاتی سامانه فدراسیون نجات غریق و غواصی جمهوری اسلامی 
  ایران و ارائه پرینت به مدیر دوره در روز اول(فقط روز اول )ه  
   

  جهت ورود وثبت نام عضویت فدراسیون به آدرس ذیل مراجعه نمایید
  http://portal.lifesaving.ir
   
  ج-مبلغ 1/200/000 ریال که ارطریق درگاه اینترنتی سامانه هیات کسر می گردد

  د-کارت بیمه ورزشی بنام فدراسیون نجات غریق وغواصی و ارائه 
  به مدیر دوره در روز اول (فقط روز اول )ه

  تذکر:
  درصورت عدم حضور در هیات جهت انجام تعهدنامه در زمان مقرر قبل از دوره، نام منجی غریق از لیست دوره حذف می گردد و امکان حضور را نخواهد داشت بدیهی است مجددا مشمول ثبت نام خواهدشد.(تعهد نامه فقط در هیات انجام می گیرد)ه 
  درصورت نقص مدارک در روز اول دوره، قطعا اجازه حضور در دوره رانخواهید داشت لذا دراینصورت غایب محسوب  و میبایست درصورت وجود دوره مجدد ثبت نام نمایید.
  غیبت در دوره به هر دلیلی به منزله انصراف خواهدبود و منجی غریق میبایست مجددا مراحل ثبت نام و پرداخت شهریه دوره را طی نماید

  توجه 
  وجه واریزی به هیچ عنوان مسترد نخواهد شد لذا از امکان حضور دردوره کاملا مطمئن باشیدوسپس ثبت نام نمایید